GOD QUOTES TAGALOG

“Ang Diyos ay hindi sakim, binibigyan Niya tayo ng lahat ng bagay na kailangan natin.”

“Sa tuwing naghihirap tayo, tandaan natin na ang Diyos ang ating katuwang.”

“Ang Diyos ay hindi nagbibigay ng mga pagsubok na hindi natin kaya lampasan.”

“Sa lahat ng bagay, magtiwala tayo sa Kanya.”

“Ang Diyos ay laging nasa tabi natin, lumalaban para sa atin.”

“Magtiwala sa Diyos, lahat ng Kanyang mga plano ay maganda.”

“Kahit sa gitna ng kahirapan, hahanapin at tutulungan tayo ng Diyos.”

“Manalangin tayo nang buo ng puso, dahil nakikinig ang Diyos.”

“Ang Diyos ang pinakamatapat na kaibigan na kailanman ay maaari nating isandalan.”

“Sama-sama nating harapin ang mga pagsubok, kasama ang Diyos.”

“Ang Diyos ang gabay natin sa bawat hakbang na ating gagawin.”

“Anuman ang mangyari, nananatili tayong nasa ilalim ng mga kamay ng Diyos.”

“Sa bawat problema, ang Diyos ang ating solusyon.”

“Isuko natin ang ating mga pangamba sa Diyos, at pagsisikapan Niya itong ayusin.”

“Ang Diyos ang ating liwanag sa gitna ng kadiliman.”

“Sa Kanya tayo kukuha ng lakas at pag-asa.”

“Mahalin natin ang Diyos nang walang alinlangan.”

“Huwag nating kalimutan na ang Diyos ang pinagmumulan ng lahat ng ating biyaya.”

“Magpasalamat tayo sa Diyos sa lahat ng Kanyang ginagawa sa atin.”

“Ang Diyos ay may malasakit sa atin, hindi Niya tayo pababayaan.”

“Ang Diyos ang ating tagapagtanggol sa bawat laban.”

“Tiwala tayo sa Diyos, dahil Siya ang puno’t dulo ng kaligayahan natin.”

“Sa Kanya tayo laging maaasahan, Kanyang titiyakin ang ating kaligtasan.”

“Magtiwala tayo sa plano ng Diyos, hindi natin nakikita ang buong larawan.”

“Ibigin natin ang Diyos nang buong puso, kaluluwa, at lakas.”

“Hindi tayo kailanman mag-iisa dahil ang Diyos ay palaging kasama natin.”

“Ang Diyos ang ating gabay sa bawat bagong araw na tayo’y binibigyan ng buhay.”