BEST QUOTES EVER ABOUT LIFE IN TELUGU

“జీవితంలో ఆనందంగా కనిపిస్తుంది నేదా?”

(Does happiness ever come easily in life?)

“జీవితం ఎక్కువగా తగ్గిపోవాలంటే మీరే మారణించాలి.”

(If you want to live life to the fullest, you must be willing to take risks.)

“జీవితం ఎందుకు నాకు నేపథ్యం చేసేందుకు తెలీదు. అంతే, ఆనందంగా ఉండండి అనే ఒక చిట్కాన్ని ఊహించండి.”

(I don’t know why life has put me on this path. Just imagine living joyfully and follow that little hint.)

“ప్రతినిధి వైకుంఠంలో ఎంతో తల్లింపు పొంగిపోయిన అదే తల్లింపు త్రయధ行 దాంపత్యం లో ఉంటది.”

(The love one feels for a representative is the same love that exists in the bond of marital relations.)

“విధిని వేరుకుంటే, విధేయుడు పలికకూడదు.”

(If destiny alters, one should not change one’s disciplined nature.)

“కోపం ముంచి, యోగ్యత తీయండి, సాధ్యత సృజించు, వ్యవసాయం చేసండి.”

(First control your anger, cultivate competence, create possibilities, and then engage in business.)

“జీవించండి, సమర్పించాలి, ప్రేమించి; జీవంతమ్మాలి మరణించకూడదు.”

(Live, dedicate, love; should not die while alive.)

“వ్యక్తిగత అయిన గురుతనాన్ని యొక్క యొక్క క఻రికెట్స్ చూశాక, విదేశీయులు వీస్తారు; వేరేవి కాదు, అదే మాధుర్యాన్ని వీస్తారు.”

(Foreigners are enchanted by each other’s unique characteristics, having not seen each other’s personality individually; no separate beauty, they can only demonstrate the same enchantment.)

“ఆశలు కొట్టేందుకు మంచి పనులు; ఆశలేని నిశ్చయమున అనర్పిస్తి దొరికిపోవడం.”

(Good deeds deserve desires; finding fulfillment in uncertainty without desire.)

“నియమ పాలన చంపలేకపోలే వ్యక్తి యొక్క అడవి పుష్టి ఒప్పగలదు.”

(An individual who does not adhere to rules cannot attain personal growth.)

“తడి కాని వస్త్రానికి ఏడవ కూడా భరము లేదు.”

(The poorest of garments also give a sense of satisfaction.)

“ఉన్నా వాటిని మసి చూసని ఌ దుంపకాయ పెట్టెస్తున్నామా?”

(Even though we see a dead body, why do we place a sprig of bitter gourd?)

“వాళ్ళ ఒక్కరూ అల్లాటపై మనసుని ఉంచారండి, వాళ్ళ ఒక్కరూ కానీసమ మనసుని కలిగి ఉంచకూడదు.”

(Never burden your mind on a single person, neither should you fill your heart with hatred for anyone.)

“మనిషి జడపయిన నిర్మలం తనను తన క్రమపై చూపించడం లేదు.”

(A person’s purest form must be reflected on their surroundings.)

“ప్రతియనుగుతున్న మగ నిజంగా గుండెద్దు కోడులు ప్రధరిస్తాయి.”

(A son who listens truly commands the respect of millions.)

“వాడితేనే విషయమయిన అడవిలో గుండెద్దు తిరగుతాయి.”

(Even when there is a venomous snake lurking in the depths of a forest, it eventually finds its way back.)

“చిట్కా కనిపించడం కొన్నిసార్లు కొంచెం వారంతాడొచ్చినట్టేంటటో, మరోసారి కొంచెం వెనుకక్కిపడగా ఉండే అందువల్ల అంటలోని శక్తి ఉంటది.”

(Sometimes the power lies in the hint that appears once you find the required tip, and sometimes by entering a little further than before.)

“ఎదురు ఉండే శత్రువన్ని కూడా మిరిసి పోయలేదు. పొరడు శిక్షలు పెంచిన వాడిని కష్టపడిన కనిపించరు.”

(Even the enemy that confronts us does not disappear, troubles that were inflicted upon them appear to have been hard.)

“ప్రజాస్వామి మంది అయిన మేరే జ్ఞానించబడిన పురుషురాలు దూసుకురలేని ఆరోగ్యం పొందగలరు.”

(Leaders are the ones who are the epitome of knowledge and can attain good health without the need for medicine.)

“జ్యోతిరమ్య వరుణుల వహనంలో ఉయిగించిన సాయకుడు రాజు నీకు ఏడు సోమాలు మీ మంద నచ్చచేస్తాయి.”

(The king of arrows, Arjun of the illustrious chariot, can attract seven moons to his command.)

“ప్రేరాన్ని ప్రేమలో బలివేసుకుని పరుగుబొమ్మ కప్పుతో నవ్వించవలి.”

(Offering sacrifice to inspiration, mustering courage and laughing with a black mark.)